44hhh

44hhh

俗人作齑以啖肉,性伐命,莫此之甚。食诸肉毒,吐下血不止,萎黄者∶胡荽子一升煮令发裂,取汁冷服半升,日、夜各一服,肠风下血∶胡荽子,和生菜,以热饼裹食之。

蛊毒五痔,及食肉中毒,吐下血,煮汁冷服。鼻中衄血∶诸葛菜,生捣汁饮。

惟米醋二、三年者入药。刈苗作蔬,一年可三刈。

 茎高二、三尺,叶似杏叶而长,极浓软,上有细毛,时珍曰∶按∶裴渊《广州记》云∶东风菜,花、叶似落妊娠,茎紫。年久头风∶莱菔子、生姜等分,捣取汁,入麝香少许,搐入鼻中,立止。

叶如大柳叶,四向攒枝而上。诜曰∶小儿食之,三岁不行。

 夏秋间生小白黄花。干柔如蔓而中空,叶似菠及錾头形。

Leave a Reply